DE CE SSM ?

CE ESTE conceptul "Securitate si Sanatate in Munca" ?

ESTE termenul mai nou folosit in loc de Protectia Muncii

DE CE Protectia Muncii?

PENTRU CA:

 • − Protectia Muncii reprezinta actiunile si masurile pentru prevenirea riscurilor profesionale, protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, pentru eliminarea factorilor de risc si accidentare, prin informarea, consultarea, instruirea, protejarea lucratorilor si a reprezentantilor lor.
 • − Protectia Muncii confera angajatului siguranta necesara in timpul lucrului si il ajuta sa isi pastreze sanatatea si capacitatea de munca in timpul programului de lucru.
 • − este in interesul oricarui angajator sa aiba lucratori sanatosi care sa isi desfasoare activitatea in deplina siguranta, cu randament optim.
 • − in Romania exista legislatie care reglementeaza acest domeniu si care prevede sanctiuni dure (amenzi) in caz de nerespectare:
  • Legea 319 / 2006 - Legea privind securitatea si sanatatea in munca publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 din 26 iulie 2006
  • Hotararea de Guvern 1425 din 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii muncii 319/2006
 • − in Romania exista institutii ale statului - Inspectoaratele Teritoriale de Munca - abilitate sa vegheze la respectarea legislatiei in domeniu (prin efectuarea de controale si aplicarea de sanctiuni – acolo unde este cazul).
  • Legea 108 din 1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei 740 din 10 octombrie 2002
 • − orice angajator este obligat sa respecte legislatia in domeniul SSM

Ce documente solicita ITM-ul la un control pe tema SSM ?

In cazul unui control ITM cu tema SSM, vi se vor solicita urmatoarele documente:

 • Certificatul de inmatriculare la Registrul Comertului cu anexele corespunzatoare;
 • autorizatia de functionare privind protectia muncii;
 • Decizii pentru:
  • Personalul cu atributii SSM;
  • Componenta serviciului SSM;
  • Conducatorii locurilor de munca;
  • Personalul cu responsabilitati specifice (ex:manipulare, depozitare recipient cu oxigen; deservire instalatii aer comprimat);
 • Documentele Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca:
  • Decizia de infiintare;
  • Raportul anual al conducatorului unitatii in CSSM cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca;
  • Planul anual de masuri in domeniul SSM si fondul de cheltuieli necesar;
  • Programul de masuri de SSM;
 • Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca;
 • Fisa de aptitudini;
 • Inscrierea in fisa de instructaj "Apt pentru lucru la inaltime";
 • Foaia de parcurs;
 • Programe de instruire, testare pe meserii sau activitati;
 • Masuri tehnico-organizatorice de prevenire, alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor;
 • Tematici de instruire;
 • Diploma de absolvire a cursurilor de protectia muncii;
 • Verificarea testelor utilizate pentru evaluarea cunostintelor in procesul de instruire;
 • Fisele individuale de instructaj privind securitatea si sanatatea in munca;
 • Procesele verbale care sa ateste modul de efectuare a instructajului periodic;
 • Foaie de perzenta;
 • Normativul intern de acordare a echipamentelor individuale de protectie (EIP) corespunzator riscurilor activitatii;
 • Certificate de conformitate si marca pentru EIP;
 • Fise de magazie pentru dotarea cu EIP;
 • Documentele care sa ateste ca ET utilizate in cadrul unitatii sunt certificate;
 • Registre de supraveghere a parametrilor tehnologici a instalatiilor in functiune;
 • Contractul colectiv de munca intocmit la nivelul unitatii (clauzele referitoare la protectia muncii, la timpul de munca, regimul pauzelor, munca in schimburi si intensitatea acesteia);
 • Regulamentul de Organizare si Functionare;
 • Regulamentul Intern;
 • Masuri tehnice si/sau organizatorice luate pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa si indirecta;
 • Buletinele de verificari PRAM;
 • Determinarile de noxe, in cazul unitatilor cu tehnologii care degaja noxe chimice (in vederea stabilirii masurilor specifice de protectie a muncii);
 • Determinarea limitelor de zgomot la locurile de munca (daca sunt sub cele admise pentru protectia neuropsihica si psihosenzoriala a executantilor);
 • Reguli proprii pentru aplicarea normelor de protectia muncii corespunzator conditiilor in care se desfasoara activitatea la locurile de munca;
 • Autorizarea din punct de vedere al protectiei muncii pentru salariatii care exercita meserii ce trebuie autorizate;
 • Evidenta locurilor de munca cu conditii deosebite: vatamatoare, grele si periculoase;
 • Certificate medicale cu diagnostic "accident";
 • Implementarea noilor prescriptii minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate in munca;
 • Documentul privind protectia la explozie si evaluarea riscurilor de explozie;
 • Buletine de verificare metrologica a AMC-urilor din dotare;
 • Verificarile ISCIR;
 • Fisa postului;
 • Permisul de lucru cu foc;
 • Permis gass free, in situatiile de lucrari in spatii inchise unde exista pericol de explozie;
 • Registrul de evidenta a elementelor pentru legare a sarcinilor, dupa caz;
 • Registrul cu orele de functionare a echipamentelor tehnice (ET) (ex. compresoare);
 • Programul de revizii si reparatii a ET din dotare;
 • Plan de evacuare in caz de urgenta;
 • Registre de evidenta a accidentatilor in munca;
 • Registre de evidenta a accidentelor usoare;
 • Registre de evidenta a incidentelor periculoase;
 • Registre de evidenta a imbolnavirilor profesionale;
 • Raportarea semestriala a accidentelor de munca;
 • Registrul de serviciu la bordul navelor;
 • Registrul pentru substante toxice;
 • Registrul de evidenta a materialelor explozive;
 • Formular comanda si indeplinirea comenzii pentru utilizarea materialelor explozive;
 • Cartea tehnica a utilajului;
 • Instructiuni proprii de lucru;
 • Proces verbal de punere in functiune a schelei;
 • Conventiile de PM;
 • Proiectele de executie a constructiilor, ET;
 • Masurile preventive si metodele de lucru stabilite de angajator;
 • Proces verbal de control propriu din punct de vedere al protectiei muncii;
 • Materiale necesare informarii si educarii angajatilor;
 • Fisele tehnice de securitate pentru substante toxice;
 • Contractele de lucrari;
 • Modul de acordare a materialelor igienico-sanitare si alimentatiei de protectie;
 • Fisa de expunere la riscuri profesionale;
 • Evidenta nominala a angajatilor cu handicap si a celor cu varsta sub 18 ani;
 • Dosare de cercetare a accidentelor cu ITM;
 • Formulare de inregistrare a accidentelor de munca (FIAM);
 • Lista locurilor de munca cu pericol deosebit;
 • Registrul unic de control;
 • Alte documente necesare efectuarii controlului in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

CCD PREV SRL realizeaza documentatia completa in domeniul SSM si asigura (la cerere) asistenta in timpul controalelor ITM.